Coventry Kabaddi Club

 
Coventry Kabaddi Club
ਕੋਵੈੰਟ੍ਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕ੍ਲਬ

Players

·         Balwant Singh Khera

·         Balkar Singh

·         Lakhvir Singh

·         Navpreet Kumar

·         Harwinder Singh Tiwana

·         Balwan Singh

·         Satnam Singh Romana